Röd skogsmyra (Formica rufa)

Röd skogsmyra, även kallad vanlig skogsmyra, röd stackmyra och vanlig stackmyra, är en myra som tillhör gruppen skogsmyror. Den är vitt spridd och vanlig i Europa och den mest välkända skogsmyran. I Sverige är den också en av de vanligaste myrarterna.

Den röda skogsmyrans drottningar och hanar har en kroppslängd på runt centimetern och arbetarnas kroppslängd är mellan en halv och nästan en centimeter. Färgen på huvudet, bakkroppen och större delen av benen är svart, medan huvudets sidor, mellankroppen och övre delen av benen är rödaktiga. Den har kraftiga käkar, mandibler, som den kan tillfoga kännbara bett med. Den saknar gadd, men kan spruta ut myrsyra genom bakkroppen om den blir angripen. Om man blivit biten och myrsyran kommer i såret, kan det svida, men är inte farligt.
 

Den röda skogsmyran finns i stora delar av Europa och öster ut till Kaukasus och Sibirien, ofta i skogsområden med en blandning av lövträd och barrträd eller med övervägade barrskog.

Den röda skogsmyran lever i stackar och artens samhällen kan bli mycket stora och innehålla uppåt en miljon individer. Det beror på att arten tillhör ett mindre antal myrarter som har flera myrdrottningar i samma bo. Drottningarna kan uppgå till ett hundratal. Drottningen klarar inte av att själv grundlägga ett bo, utan måste antingen efter svärmningen accepteras av sin hemstack eller av en annan stack som hannen exempelvis kom ifrån eller genom förslava ett slavmyrebo, oftast av svart slavmyra. Denna myrart liknar till utseendet något en stor svartmyra. Drottningen tar då över boet genom att döda dess drottning, varefter boets arbetare tror att den främmande drottningen är deras egen genom liknande feromoner och lukt, och därför hjälper henne. Drottningen är på grund av att hon inte behöver klara sig själv, inte heller så mycket större än arbetarna, om än något större och med starkare rödaktiga och svarta färger än arbetarna.

Skogsmyrornas samhällen består av flera stackar, som ingår i system intill varandra. Ofta ligger nämligen flera stackar nära varandra och myrarbetarna bestämmer var stackarna ska ligga beroende på födotillgång och på samhällenas tillväxt av antalet individer.

Den röda skogsmyrans vetenskapliga namn, Formica rufa, kommer av latinets formica, som betyder myra, och rufa, som betyder röd. Detta syftar på artens delvis röda färg, och inte på att den skulle vara släkt med rödmyrorna, släktet Myrmica.